પુસ્તક સમીક્ષા

વિદેશથી આવતા સર્જકની કૃતિ એક કથા ઉપરાંતની કથા હોય છે....

લેખક અમેરિકન પારદર્શકતામાં જીવે છે એટલે આ પુસ્તક પોતે કેવી રીતે અને શા માટે લખ્યું એ દર્શાવે છે...

એક કિશોરનો કલશોર...એક તરુણના આંતરવિશ્ર્વનું દર્શન

જો ’ભજ ગોવવિંદમ્’વાળું સત્ય સમજાયું ના હોય તો મરણોન્મુખ જીવને શિવ દેખાતા નથી...

સંતચરિત્રો અને ચિંતન

સંતચરિત્રો અને ચિંતન..

એક અનોખું કંકોતરીરૂપે પુસ્તક મિલનોત્સવ

એક અનોખું કંકોતરીરૂપે પુસ્તક મિલનોત્સવ..

‘આ પુસ્તક મેં વાંચ્યું છે એટલે કહું છે કે આ પુસ્તક દેશભરમાં જવું જોઈએ’ : રાષ્ટ્રપતિ કોવિંદ

‘આ પુસ્તક મેં વાંચ્યું છે એટલે કહું છે કે આ પુસ્તક દેશભરમાં જવું જોઈએ’ : રાષ્ટ્રપતિ કોવિંદ..