પુસ્તક સમીક્ષા

એક અનોખું કંકોતરીરૂપે પુસ્તક મિલનોત્સવ

એક અનોખું કંકોતરીરૂપે પુસ્તક મિલનોત્સવ..

‘આ પુસ્તક મેં વાંચ્યું છે એટલે કહું છે કે આ પુસ્તક દેશભરમાં જવું જોઈએ’ : રાષ્ટ્રપતિ કોવિંદ

‘આ પુસ્તક મેં વાંચ્યું છે એટલે કહું છે કે આ પુસ્તક દેશભરમાં જવું જોઈએ’ : રાષ્ટ્રપતિ કોવિંદ..