મંદિરની બહાર લખેલું એક સુંદર વાક્ય : અહીં પગરખાંની સાથે અભરખાં પણ ઉતારો
SadhanaWeekly.com       | ૨૬-જાન્યુઆરી-૨૦૧૬

મંદિરની બહાર લખેલું એક સુંદર વાક્ય : અહીં પગરખાંની સાથે અભરખાં પણ ઉતારો   મંદિરની બહાર લખેલું એક સુંદર વાક્ય : અહીં પગરખાંની સાથે અભરખાં પણ ઉતારો