મંદિરની બહાર લખેલું એક સુંદર વાક્ય : અહીં પગરખાંની સાથે અભરખાં પણ ઉતારો

મંદિરની બહાર લખેલું એક સુંદર વાક્ય : અહીં પગરખાંની સાથે અભરખાં પણ ઉતારો   મંદિરની બહાર લખેલું એક સુંદર વાક્ય : અહીં પગરખાંની સાથે અભરખાં પણ ઉતારો

Copyright © 2015 Sadhana Weekly | Powered by Bharati Web