એક પ્રેરણાત્મક વાત...

હું સપનાનો પીછો નથી કરતો હું તો તેનો શિકાર કરુ છું...