ધન કરતાં જ્ઞાન એટલા માટે ઉત્તમ છે કે ધનની રક્ષા તમારે જ કરવી પડે છે જ્યારે જ્ઞાન તો પોતે જ તમારી રક્ષા કરે છે –સ્વામી રામતીર્થ

ધન કરતાં જ્ઞાન એટલા માટે ઉત્તમ છે કે ધનની રક્ષા તમારે જ કરવી પડે છે. જ્યારે જ્ઞાન તો પોતે જ તમારી રક્ષા કરે છે. –સ્વામી રામતીર્થ

Copyright © 2015 Sadhana Weekly | Powered by Bharati Web