એક સરસ, ટૂંકો પણ વિશાળ વિચાર
SadhanaWeekly.com       | ૧૨-જાન્યુઆરી-૨૦૧૭