વડાપ્રધાન શાસ્ત્રીજી સાડી લેવા ગયા અને તેમને સાડી ખૂબ મોંઘી લાગી... એક યાદગાર પ્રસંગ
SadhanaWeekly.com       | ૦૨-ઓક્ટોબર-૨૦૧૭