મળો ૮૨ વર્ષના રીવોલ્વર દાદીને, જેમનુ નિશાન અચૂક છે.