મળો ૮૨ વર્ષના રીવોલ્વર દાદીને, જેમનુ નિશાન અચૂક છે.
SadhanaWeekly.com       | ૨૧-એપ્રિલ-૨૦૧૭