શોધવા હોય તો તમારી ચિંતા કરનારને શોધો... શોધવા હોય તો તમારી ચિંતા કરનારને શોધો...
શોધવા હોય તો તમારી ચિંતા કરનારને શોધો...
SadhanaWeekly.com       |    ૧૯-જુલાઇ-૨૦૧૮