આપણને બધુ જ ખબર છે એવું અભિમાન ન રાખવું...
SadhanaWeekly.com       |    ૨૩-જુલાઇ-૨૦૧૮