જીવનમાં ક્યારેય આગળ હોવાનો ઘમંડ અને છેલ્લે હોવાનો અફસોસ ન રાખો!!! જીવનમાં ક્યારેય આગળ હોવાનો ઘમંડ અને છેલ્લે હોવાનો અફસોસ ન રાખો!!!
જીવનમાં ક્યારેય આગળ હોવાનો ઘમંડ અને છેલ્લે હોવાનો અફસોસ ન રાખો!!!
SadhanaWeekly.com       |    ૨૩-જુલાઇ-૨૦૧૮