ગુજરાતી ભાષામાં લખાયેલું એક સુંદર વાક્ય...
SadhanaWeekly.com       |    ૨૮-જુલાઇ-૨૦૧૮