સાયબર પ્રેમની રૂંવાડા ઉભા કરી દે તેવી સાઈડ ઇફેક્ટ વર્ણવતી નવલકથા...
SadhanaWeekly.com       |    ૧૪-ઓગસ્ટ-૨૦૧૮

 
 
આવી રહી છે રાજ ભાસ્કરની કલમે અદભુત નવલકથા...