ઉદાશીના કારણો આપવા કરતા હસતાં રહેવું વધુ સહેલું છે.
SadhanaWeekly.com       |    ૩૧-જાન્યુઆરી-૨૦૧૯
 

કેટલાક લોકો હંમેશાં હસતા રહે છે, કેમ કે તેઓ જાણે છે કે

ઉદાશીના કારણો આપવા કરતા હસતાં રહેવું વધુ સહેલું છે.