વિશ્વ પ્રવાહ

અફઘાનિસ્તાનમાં આઈએસને અમેરિકા મદદ કરે છે કે ચીન ?

વિશ્ર્વ-પ્રવાહ : અફઘાનિસ્તાનમાં આઈએસને અમેરિકા મદદ કરે છે કે ચીન ?..