મિશન પરીક્ષા

પરીક્ષામાં પેપર આ રીતે લખો, નક્કી ચાર-પાંચ માર્ક્સ વધારે મળશે…

પરીક્ષામાં પેપર આ રીતે લખો, નક્કી ચાર-પાંચ માર્ક્સ વધારે મળશે…..

વાંચેલુ યાદ રાખવાની સાધારણ પણ અસરકારક ટીપ્સ અજમાવી જુવો…

વાંચેલુ યાદ રાખવાની સાધારણ પણ અસરકારક ટીપ્સ અજમાવી જુવો…..

કોઇ પણ પરીક્ષા પાસ કરવાનો સાધારણ નિયમ…

કોઇ પણ પરીક્ષા પાસ કરવાનો સાધારણ નિયમ…..

આટલું વાંચ્યા પછી તમારા અક્ષર સુધરી જશે. અક્ષર સુધારવાની એક અસરકારક ટીપ્સ.

આટલું વાંચ્યા પછી તમારા અક્ષર સુધરી જશે. અક્ષર સુધારવાની એક અસરકારક ટીપ્સ...

આ વાંચી લો, આટલું વાંચ્યા પછી તમારા અક્ષર સુધરી જશે. અક્ષર સુધારવાની એક અસરકારક ટીપ્સ.

આ વાંચી લો, આટલું વાંચ્યા પછી તમારા અક્ષર સુધરી જશે. અક્ષર સુધારવાની એક અસરકારક ટીપ્સ. ..

દિવસમાં આ રીતે વાંચો ૮ કલાક, કંટાળો નહી આવે! ક્યારે, કેવી રીતે, ક્યા સમયે કેટલું વાચવું જોઇએ?

આ રીતે તમે દિવસમાં આરામથી હસતા-રમતા-મજા કરતા કરતા ૮ કલાક જેટલું વાચી શકશો...

ઓછા સમયમાં પરીક્ષાની તૈયારી કેવી રીતે કરી શકાય? આટલું ધ્યાન આપો. સફળતા નક્કી.

ઓછા સમયમાં પરીક્ષાની તૈયારી કેવી રીતે કરી શકાય? આટલું ધ્યાન આપો. સફળતા નક્કી. ..

પરિશ્રમ કરો, આયોજન કરો પણ પરીક્ષાનો ભય મનમાંથી કાઢી નાખો.

પરિશ્રમ કરો, આયોજન કરો પણ પરીક્ષાનો ભય મનમાંથી કાઢી નાખો. ..

પરીક્ષા : વિદ્યાર્થીઓની કે વાલીઓની ? વિદ્યાર્થીઓને સલાહ નહીં હૂંફ આપો

પરીક્ષા : વિદ્યાર્થીઓની કે વાલીઓની ? વિદ્યાર્થીઓને સલાહ નહીં હૂંફ આપો..