સંપર્ક

સાધના સાપ્તાહિક

૨૪ - ૨૫ - ૨૬, સાંનિધ્ય કોમ્પ્લેક્ષ,

સંન્યાસ આશ્રમની સામે, આશ્રમ રોડ

એલીસબ્રીજ, અમદાવાદ (કર્ણાવતી) - ૩૮૦૦૦૯

ગુજરાત, ભારત.

દૂરભાષ : (૦૭૯) – ૨૬૫૭૮૩૦૭, ૨૬૫૭૮૭૧૭

ઇ-મેઇલ : [email protected]