ટૂંકી વાર્તા

હુન્નરહીનને કન્યા અપાય કે ? આ વાર્તામાં આનો જવાબ છે.

હુન્નરહીનને કન્યા અપાય કે ? આ વાર્તામાં આનો જવાબ છે...

ટોપલો માટી - એક વિધવાબહેને જ્યારે જમીનદારને પાઠ ભણાવ્યો

ટોપલો માટી - એક વિધવાબહેને જ્યારે જમીનદારને પાઠ ભણાવ્યો..

મૂછનો વાળ - વચન અને માણસની કીમત આને કહેવાય!

મૂછનો વાળ - વચન અને માણસની કીમત આને કહેવાય!..

ઈશ્વર ક્યાં છે ? ખૂબ સુંદર જવાબ છે આ પ્રશ્નનો આ વાર્તામાં...

ઈશ્વર ક્યાં છે ? ખૂબ સુંદર જવાબ છે આ પ્રશ્નનો આ વાર્તામાં.....