લવાજમ

Subscription

In India

Out of India

Duration

અંક મુલ્ય

₹. ૧૨.00

--

એક અંક - One Copy

વાર્ષિક

₹ ૫૦૦.૦૦

₹ ૫૦૦૦.૦૦

એક વર્ષ માટે - One Year

ત્રિવાર્ષિક

₹ ૧૩૦૦.૦૦

--

ત્રણ વર્ષ માટે- Three Years

ધરોહર

₹ ૭૦૦૦

--

સાત વર્ષ માટે  - Seven Years

લવાજમ ભરવા સંપર્ક કરો…

સાધના સાપ્તાહિક

૨૪ - ૨૫ - ૨૬, સાંનિધ્ય કોમ્પ્લેક્ષ,

સંન્યાસ આશ્રમની સામે, આશ્રમ રોડ

એલીસબ્રીજ, અમદાવાદ (કર્ણાવતી) - ૩૮૦૦૦૯

ગુજરાત, ભારત.

દૂરભાષ : (૦૭૯) – ૨૬૫૭૮૩૦૭, ૨૬૫૭૮૭૧૭

ઇ-મેઇલ : [email protected]