સંતવાણી

ક્રોધ તો હીરો છે એને સંભાળીને રાખવો, પ્રેમ પરચૂરણ છે એને છૂટથી વાપરો

વિભીષણ માત્ર રાવણનો ભાઈ નથી. એની એક સ્વતંત્ર ઓળખ છે...

વિભીષણ એટલે બત્રીસ દાંત વચ્ચેની જીભ

જે ધર્મ વિચારવાની છૂટ નથી આપતો એનું મૂલ્ય અવાવરું વાવથી વધુ કંઈ નથી...

રજથી સૂરજ સુધી વિસ્તારે એ મા,માની નિશાળમાંથી જ સાચું શિક્ષણ મળે છે.

ડાહ્યો માણસ ગમ ખાઈ જાય, કોઈને ગમ ખવડાવે નહીં. રામાયણનો કેન્દ્રીય વિચાર માણસ છે...

અત્ર, તત્ર અને સર્વત્ર શિવ છે. જ્યાં શિવ નથી ત્યાં કશું નથી.

જે ઝૂકીને મળે છે એનું કદ ઊંચું થઇ જાય છે. વિનમ્રતાની વેલી વડના વટવૃક્ષથી મોટી છે...

બાળપણ જ્ઞાન મેળવવા માટે હોય છે, યુવાની ધન મેળવવા માટે હોય છે અને ગઢપણ???

૧૦ વર્ષના થાવ ત્યારે માની આગળી પકડવીનુ છોડો, ૨૦ વર્ષના થાવ ત્યારે રમત છોડો, ૩૦ વર્ષના થાવ ત્યારે.....

માતા ૩ બાળકોને સાચવી શકે પણ ત્રણ બાળકો એક માને સાચવવા તૈયાર નથી

આપણે સૌ આવા ઉત્તમ શ્રાવક બનવા પ્રયત્ન કરીએ...

અહંકારના આકાશમાં કદી સૂર્ય નથી ઊગતો

‘હું કરું હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા, શકટનો ભાર જેમ શ્ર્વાન તાણે’ એ જ આપણું જીવનસૂત્ર...