સંતવાણી

અત્ર, તત્ર અને સર્વત્ર શિવ છે. જ્યાં શિવ નથી ત્યાં કશું નથી.

જે ઝૂકીને મળે છે એનું કદ ઊંચું થઇ જાય છે. વિનમ્રતાની વેલી વડના વટવૃક્ષથી મોટી છે...

બાળપણ જ્ઞાન મેળવવા માટે હોય છે, યુવાની ધન મેળવવા માટે હોય છે અને ગઢપણ???

૧૦ વર્ષના થાવ ત્યારે માની આગળી પકડવીનુ છોડો, ૨૦ વર્ષના થાવ ત્યારે રમત છોડો, ૩૦ વર્ષના થાવ ત્યારે.....

માતા ૩ બાળકોને સાચવી શકે પણ ત્રણ બાળકો એક માને સાચવવા તૈયાર નથી

આપણે સૌ આવા ઉત્તમ શ્રાવક બનવા પ્રયત્ન કરીએ...

અહંકારના આકાશમાં કદી સૂર્ય નથી ઊગતો

‘હું કરું હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા, શકટનો ભાર જેમ શ્ર્વાન તાણે’ એ જ આપણું જીવનસૂત્ર...