વિચાર વૈભવ

સ્ટ્રીટલાઈટની ચોકી કરતા અંધકાર સાથે વાત માંડવા જેવી હોય છે.

સ્ટ્રીટલાઈટની ચોકી કરતા અંધકાર સાથે વાત માંડવા જેવી હોય છે. ..

રાધાની લટ કે લયની રાધા..!

રાધાની લટ કે લયની રાધા..!..

વિચાર વૈભવ : સાયબર શેરીની ટેરવા ટેક્નીક કરતાં સવાયું લાગે છે આ... રોબોટયુગનું પરોઢ

વિચાર વૈભવ : સાયબર શેરીની ટેરવા ટેક્નીક કરતાં સવાયું લાગે છે આ... રોબોટયુગનું પરોઢ..