ગુજરાતનાં તીર્થસ્થાન

    ૧૨-ઓક્ટોબર-૨૦૧૭
ગુજરાતનાં તીર્થસ્થાન
ઘાટ ઘાટમાં ભગવાન