રા. સ્વ. સંઘના સરસંઘચાલક પ.પૂ. શ્રી મોહનજી ભાગવતના નિવેદનનું ખોટું અર્થઘટન થયું

    ૧૭-ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૮

 


 
રા. સ્વ. સંઘના સરસંઘચાલક .પૂ. શ્રી મોહનજી ભાગવતના નિવેદનનું ખોટું અર્થઘટન થયું

તે વિશે સંઘના .ભા. પ્રચાર પ્રમુખ શ્રી મનમોહનજી વૈદ્યનું નિવેદન