શામળાજી ને મેળેથી.....

    ૧૫-માર્ચ-૨૦૧૮

 
 
યુવા-સાંસ્કૃતિક વિભાગ અને જિલ્લા પ્રશાસનના ઉપક્રમે તા. 14-15 માર્ચના 'શામળાજી મહોત્સવ' વિષ્ણુ મંદિર પરિસર,
શામળાજી મહોત્સવ 2018
શામળાજી ને મેળેથી.....
 

 

 

 

 

 
તસવીર સૌજન્ય - 
Harshendu Oza