રોયટર્સના સંપાદકોએ પસંદ કરેલી તસવીર ઝલક….

    ૨૬-મે-૨૦૧૮

 
રોયટર્સ ન્યુઝ એજન્સીના સંપાદકોએ ગયા એક દિવસની દુનિયાભાની ઘટનાઓમાંથી કેટલીક જોરદાર ઘટનાનોની જોરદાર તસવીરો પંસદ કરી છે. એકવાર આ તસવીર જોવા જેવી છે….