આપણને બધુ જ ખબર છે એવું અભિમાન ન રાખવું...

    ૨૩-જુલાઇ-૨૦૧૮