જીવનમાં ક્યારેય આગળ હોવાનો ઘમંડ અને છેલ્લે હોવાનો અફસોસ ન રાખો!!!

    ૨૩-જુલાઇ-૨૦૧૮