ગુજરાતી ભાષામાં લખાયેલું એક સુંદર વાક્ય...

    ૨૮-જુલાઇ-૨૦૧૮