તમે સૌથી બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ સાથે વાત કરો છો?

    ૨૮-જુલાઇ-૨૦૧૮