કોઇને હરાવીને નીચું પાડવું એ સફળતા નથી...

    ૨૧-ઓગસ્ટ-૨૦૧૮
 
 
કોઇને હરાવીને નીચું પાડવું એ સફળતા નથી...