આ લોકો સાથે ક્યારેય ચાલાકી ન કરવી જોઇએ...

    ૨૨-ઓગસ્ટ-૨૦૧૮
 
આ લોકો સાથે ક્યારેય ચાલાકી ન કરવી જોઇએ...