સાચા પ્રેમને ચોકલેટ, ફૂલ કે મોંઘી ગીફ્ટની જરૂર હોતી નથી

    ૩૧-જાન્યુઆરી-૨૦૧૯

 યાદ રાખો…સાચા પ્રેમ માટે વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા, વફાદારીની જરૂરી હોય છે,

ચોકલેટ, ફૂલ કે મોંઘી ગીફ્ટની જરૂર હોતી નથી