ઉદાશીના કારણો આપવા કરતા હસતાં રહેવું વધુ સહેલું છે.

    ૩૧-જાન્યુઆરી-૨૦૧૯
 

કેટલાક લોકો હંમેશાં હસતા રહે છે, કેમ કે તેઓ જાણે છે કે

ઉદાશીના કારણો આપવા કરતા હસતાં રહેવું વધુ સહેલું છે.