એક પણ શબ્દ બોલ્યા વગર લોકોને હસાવનાર ચાર્લી ચેપ્લીનના ૧૨ પાવરફૂલ વિચારો

    ૩૧-જાન્યુઆરી-૨૦૧૯