ગુજરાતની રૂ. 6 કરોડ સહિત દેશભરમાં રૂ. 540 કરોડની સંપતિ જપ્ત કરવામાં આવી છે

    ૨૭-માર્ચ-૨૦૧૯

 
દેશભરમાં લગભગ રૂ. 540 કરોડની સંપતિ જપ્ત કરવામાં આવી
 
ગુજરાતમાં લગભગ રૂ. 6 કરોડની સંપતિ જપ્ત
 
દેશભરમાં વિવિધ અમલીકરણ એજન્સીઓ દ્વારા 25 માર્ચ 2019 સુધીમાં વિવિધ સ્વરૂપે લગભગ રૂ. 540 કરોડની સંપતિ જપ્ત કરવામાં આવી છે. જ્યારે ગુજરાતમાં આશરે રૂ. 6 કરોડની સંપતિ જપ્ત કરવામાં આવી છે. સૌથી વધુ સંપતિ તમિલનાડુ (107.24 કરોડ), ઉત્તર પ્રદેશ (104.53 કરોડ) અને આંધ્ર પ્રદેશ(103.4 કરોડ) માંથી જપ્ત કરવામાં આવી છે.
 
જપ્ત કરવામાં આવેલી સંપતિનું વિવરણ મુજબ સમગ્ર દેશમાંથી રૂ. 143.47કરોડ રોકડા, રૂ. 89.64 કરોડનો દારૂ, રૂ. 131.75 કરોડનું ડ્રગ્સ, રૂ. 162.93 કરોડની કીમતી ધાતુઓ, રૂ. 12.202 કરોડની અન્ય વસ્તુઓ થઈ કુલ રૂ. 539.992 કરોડની સંપત્તી જપ્ત થઈ છે. ગુજરાતની વાત કરીએ તો રૂ. 1.23 કરોડની રોકડ, રૂ. 4.77 કરોડ (1.74 લાખ લિટર)નો દારૂ એમ કુલ રૂ. 6 કરોડની સંપતિ જપ્ત કરવામાં આવી છે.