જો કોઇ વ્યક્તિ તેને જરૂર હોય ત્યારે જ યાદ કરે છે તો તેનું ખોટું ન લગાડો કેમ કે,

    ૦૪-માર્ચ-૨૦૧૯
 
 
આવા સુંદર સુવિચારો મેળવવા અમારા ફેસબૂક પેજ અને વેબ સાથે જોડાયેલા રહો...
આવા સુંદર સુવિચારો મેળવા અમારી વેબની મૂલાકાત લેતા રહો