સાપુતારા આવું નહિ જોયુ હોય...

    ૧૯-એપ્રિલ-૨૦૧૯
 
 
 સાપુતારા ડાંગ જિલ્લાના આહવા તાલુકામાં આવેલું એક આલહાદક સ્થળ.