તે કોઇનું કંઇક ખોટું લીધું એટલે તારું કોઇ લઈ જવાનું આ સિદ્ધાંત છે આ પૃથ્વી પર...ખોટું કરીને કોઇ મોટું થયું નથી અને થશે પણ નહી.

    ૩૦-મે-૨૦૧૯

      
 
 
તે કોઇનું કંઇક ખોટું લીધું એટલે તારું કોઇ લઈ જવાનું આ સિદ્ધાંત છે આ પૃથ્વી પર...
ખોટું કરીને કોઇ મોટું થયું નથી અને થશે પણ નહી.