જીંદગીની લદાઈ તો એકલા જ લડવાની હોય છે કેમ કે જરૂર હોય ત્યારે લોકો માત્ર દિલાસો જ આપતા હોય છે સાઅથ નહીં

    ૨૩-જુલાઇ-૨૦૧૯

 
 
જીંદગીની લદાઈ તો એકલા જ લડવાની હોય છે,
કેમ કે જરૂર હોય ત્યારે લોકો માત્ર દિલાસો જ આપતા હોય છે સાથ નહીં
 
આવા સુંદર સુવિચારો મેળવવા અમારા ફેસબૂક પેજ અને વેબ સાથે જોડાયેલા રહો...
અને અમારી વેબની મૂલાકાત લેતા રહો