ચતુર કરો વિચાર । તડકો ટાળું, વરસાદ ખાળું એવી છું બળવાન

    ૨૯-જુલાઇ-૨૦૧૯
       
 તડકો ટાળું, વરસાદ ખાળું એવી છું બળવાન
 
 આજનું ઉખાણું |ચતુર કરો વિચાર | આવા જ ઉખાણા અને પ્રેરણાત્મક ગુજરારી સુવિચાર મેળાવા અમારી વેબની મુલાકાત લેતા રહો..