ચતુર કરો વિચાર | ભાર ખેંચુ પણ ગધેડો નહી...

    ૧૨-ઓગસ્ટ-૨૦૧૯

 
 
આજનું ઉખાણું |ચતુર કરો વિચાર | આવા જ ઉખાણા અને પ્રેરણાત્મક ગુજરારી સુવિચાર મેળાવા અમારી વેબની મુલાકાત લેતા રહો..