જ્ઞાન કરતા કલ્પનાનું મહત્વ વધારે હોય છે...

    ૧૯-સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૯

 
Albert Einstein
 
આવા સુંદર સુવિચારો મેળવવા અમારા ફેસબૂક પેજ અને વેબ સાથે જોડાયેલા રહો...
અને અમારી વેબની મૂલાકાત લેતા રહો