બે વસ્તું જીવનમાં સફળતા નક્કી કરે છે એક જ્યારે કશું નથી ત્યારે તમારું મેનેજમેન્ટ અનેજ્યારે બધું જ છે ત્યારે તમારું વર્તન

    ૦૧-ઓક્ટોબર-૨૦૨૦
કુલ દૃશ્યો |

gujarati suvichar_1  
 
બે વસ્તું જીવનમાં સફળતા નક્કી કરે છે
એક જ્યારે કશું નથી ત્યારે તમારું મેનેજમેન્ટ અને
જ્યારે બધું જ છે ત્યારે તમારું વર્તન
 
 
 જીવન ઉપયોગી સુવિચાર મેળવવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો...