ખૂબી એકલા ઝઝૂમવામાં છે, પછી ભલે વિરોધી એક હોય કે અનેક - મહાત્મા ગાંધી

    ૦૨-ઓક્ટોબર-૨૦૨૦
કુલ દૃશ્યો |

gandhiji_1  H x 
 
જન્મજયંતી નિમિત્તે...
ખૂબી એકલા ઝઝૂમવામાં છે, પછી ભલે વિરોધી એક હોય કે અનેક - મહાત્મા ગાંધી