ખોટી વ્યક્તિ દરેકના જીવનમાં આવે છે પણ શીખ હંમેશાં સાચી આપીને જાય છે...

    ૦૫-ઓક્ટોબર-૨૦૨૦
કુલ દૃશ્યો |

suvichar_1  H x 
 
ખોટી વ્યક્તિ દરેકના જીવનમાં આવે છે પણ શીખ હંમેશાં સાચી આપીને જાય છે...