ઊંચાઈ પર પહોંચવું હોય તો અહંકાર દૂર કરી મનને હળવું કરો...

    ૧૯-માર્ચ-૨૦૨૦

suvichar_1  H x