તમારા અવાજને દબાવો નહી પણ તમારી દલીલોને ધારદાર બનાવો

    ૨૦-માર્ચ-૨૦૨૦

gujarati suvichar_1 
 
તમારા અવાજને દબાવો નહી પણ તમારી દલીલોને ધારદાર બનાવો 
 
આવા જ જીવન ઉપયોગી સુવિચાર મેળવા અમારી સાથે જોડાયેલા રહો