ઉપયોગ કરવાવાળા તમને ઓળખતા જ હશે સાહેબ પણ તમારી ચિંતા કરવાવાળાને તમારે જ શોધવા પડશે

    05-Oct-2021
કુલ દૃશ્યો |

gujarati suvichar_1 
 
 
ઉપયોગ કરવાવાળા તમને ઓળખતા જ હશે સાહેબ પણ તમારી ચિંતા કરવાવાળાને તમારે જ શોધવા પડશે