જો તમારા વખાણ થઈ રહ્યા હોય તો ખુશ થવાની નહી પણ વધારે સાવધાન થવાની જરૂર છે - ચાણક્ય Chanakya

    ૧૭-ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૧
કુલ દૃશ્યો |

Chanakya suvichar_1  
 
 
જો તમારા વખાણ થઈ રહ્યા હોય તો ખુશ થવાની નહી પણ વધારે સાવધાન થવાની જરૂર છે - ચાણક્ય | Chanakya