કહેવાય છે કે જિંદગી એક જ વાર મળે છે જે બિલકુલ ખોટી વાત છે, મૃત્યુ જ એકવાર મળે છે બાકી જિંદગી તો દરરોજ મળે છે બસ માત્ર તમને જીવતા આવડવું જોઇએ

    ૧૫-માર્ચ-૨૦૨૧
કુલ દૃશ્યો |

gujarati suvichar_1  
 
કહેવાય છે કે જિંદગી એક જ વાર મળે છે જે બિલકુલ ખોટી વાત છે, મૃત્યુ જ એકવાર મળે છે બાકી જિંદગી તો દરરોજ મળે છે બસ માત્ર તમને જીવતા આવડવું જોઇએ