તમે ગમે એટલા શતરંજના મોટા ખેલાડી હોવ પરંતુ એક સીધા વ્યક્તિ સાથે કરેલ કપટ તમારી બરબાદીના તમામ રસ્તા ખોલી નાખે છે

    ૦૨-માર્ચ-૨૦૨૧
કુલ દૃશ્યો |

gujarati suvichar_1  
 
Gujarati Suvichar  ।  ગુજરાતી સુવિચાર
 
તમે ગમે એટલા શતરંજના મોટા ખેલાડી હોવ પરંતુ એક સીધા વ્યક્તિ સાથે કરેલ કપટ તમારી બરબાદીના તમામ રસ્તા
ખોલી નાખે છે